تلنگری نو در آموزش ایران

محمدرضا رحمانی

 • کارشناسی جامعه‌شناسی دانشگاه فرهنگیان
 • کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی
 • کارشناسی ارشد مدیریت
 • مدرس اقتصاد به همراه بیان تکنیک های تست زنی درس اقتصاد در مسائل و مفاهیم
 • مدرس روانشناسی و بیان نکات طلایی کنکور
 • مدرس جامعه‌شناسی به همراه تکنیک های کاربردی
 • دارنده گواهینامه‌ی تدریس تصویری و تجسمی از دانشگاه فرهنگیان
 • تدریس موضوعات جامعه شناسی تفسیری و تبینی برای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان
 • عضو گروه تالیف کتاب درسی جامعه‌شناسي و اقتصاد
 • استاد رضا رحمانی مدرس اقتصاد خانگی جهاد دانشگاهی
 • مولف کتاب (جامعه‌شناس اقتصاددان)
 • مبتکر شیوه‌های سریع پاسخدهی به مسائل اقتصاد
 • مولف کتاب ( اقتصاد)